Reglement Z tot Z 2024

Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur op 27 februari 2024.

Artikel 0
De Stichting is de Stichting Z tot Z 2.0
Het bestuur is het bestuur Z tot Z 2.0

Artikel 1
De Z tot Z wordt georganiseerd door de Stichting.

Artikel 2
De Z tot Z is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname is vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 3                                                                                                                                                      De inschrijving is overdraagbaar in overleg met het bestuur. Via [email protected] kan het overdrachtsformulier opgevraagd worden. Na het invullen van het formulier zal de inschrijving gewijzigd worden. Dit kan tot en met 15 september 2024.

Artikel 4
De verschillende afstanden van de Z tot Z worden gewandeld. Hieronder wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen dat een voet voortdurend contact met de grond maakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt gebracht.
Het is daarom niet toegestaan gebruik te maken van een vervoermiddel. Indien iemand gebruik wil maken van een rolstoel, wordt gevraagd om contact op te nemen met het bestuur.

Artikel 5
De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen. Hierbij is het verkeersreglement van toepassing. Dat betekent dat in de bebouwde kom op de trottoirs en aan de rechterzijde van de weg en buiten de bebouwde kom aan de linkerzijde van de weg gelopen wordt. Bij afwezigheid van een trottoir en aanwezigheid van een fietspad moet de deelnemer op het fietspad lopen. Deelnemers dienen gebruik te maken van zebrapaden (indien aanwezig) en over te steken conform het wegen/verkeersreglement.

Artikel 6
Passeren is alleen toegestaan wanneer hierdoor geen andere deelnemers worden gehinderd.

Artikel 7
Deelnemers dienen een reflecterend veiligheidshesje (EN ISO 20471 norm) te dragen vanaf een halfuur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopgang. Geadviseerd wordt om hierbij ook een hoofdlamp te dragen.

Artikel 8
Deelnemers houden rekening met medewandelaars en inwoners van het wandelgebied door geluidsproductie te beperken (luisteren naar muziek door gebruik te maken van oordopjes), het stemvolume laag te houden en afval op de posten in de daarvoor bestemde afvalzakken te deponeren.

Artikel 9
Deelname aan de verschillende afstanden is mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar.
Kinderen die in het lopende kalenderjaar dat de tocht wordt georganiseerd 12, 13, 14 of 15 jaar zijn, mogen meelopen onder begeleiding. Per jeugdige deelnemer is 1 meewandelend, meerderjarige begeleider verplicht. Voor de jeugdige en meewandelend begeleider is het reglement meewandelend begeleider van toepassing.

De meewandelend begeleider moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De begeleider is een meerderjarig persoon.
  • De jeugdige en begeleider melden zich voor de start van de tocht samen en tonen een geldig identiteitsbewijs.
  • Indien de meewandelend begeleider niet de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de jeugdige is, wordt schriftelijke toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger overlegd.
  • De jeugdige en begeleider blijven tijdens de tocht bij elkaar vanaf de start tot de finish.
  • Wanneer de jeugdige of begeleider vroegtijdig de tocht moet beëindigen, zullen beide lopers de tocht dienen te verlaten.

Artikel 10
Aanwijzingen van politie, bestuur, verkeersregelaars en aangewezen vrijwilligers van de Z tot Z dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

Artikel 11
Overtreding van dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Artikel 12
De Stichting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, verlies of diefstal van bezittingen of elk ander geleden nadeel voor de deelnemers.

Artikel 13
Het bestuur heeft het recht om de route, start en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, het niet verstrekken van de vergunningen of andere calamiteiten.

Artikel 14
Deelnemers hebben de mogelijkheid om de tocht te annuleren en het inschrijfgeld terug te ontvangen. Dit wordt tot 20 augustus gehonoreerd. Hierbij worden administratiekosten a €5,00 per deelnemer in mindering gebracht.

Het inschrijfgeld wordt per afstand verhoogd vanaf 20 augustus 2024.

Artikel 15
De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie, toe te zien op een adequate voorbereiding op de wandeltocht en zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel.

Artikel 16
AVG; De Stichting Z tot Z registreert gegevens conform het inschrijfformulier van deelnemers aan de Z tot Z in haar bestand voor de organisatie en goede verloop van de tocht in 2024 en voor het op de hoogte brengen van de volgende edities.

Artikel 17
Met het inschrijven van een Z tot Z afstand verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met het reglement Z tot Z 2024.

Artikel 18
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.