Reglement Z tot Z 2018

Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur op 26 mei 2018.

Artikel 0

De Stichting is de Stichting Z tot Z 2.0

Het bestuur is het bestuur Z tot Z 2.0

Artikel 1

De Z tot Z wordt georganiseerd door  de Stichting.

Artikel 2

De Z tot Z is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname is vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 3

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4

De verschillende afstanden van de Z tot Z worden gewandeld. Hieronder wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen dat een voet voortdurend contact met de grond maakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt gebracht.

Het is daarom niet toegestaan:

  • gebruik te maken van een vervoermiddel. Indien iemand gebruik wil maken van een rolstoel, wordt gevraagd om contact op te nemen met het bestuur.
  • gebruik te maken van 1 of meer voorwerpen (nordic-walking stokken, een kruk of wandelstok) om te ondersteunen tijdens het wandelen.

Artikel 5

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen. Hierbij is het verkeersreglement van toepassing. Dat betekent dat in de bebouwde kom op de trottoirs en aan de rechterzijde van de weg en buiten de bebouwde kom aan de linkerzijde van de weg gelopen wordt. Bij afwezigheid van een trottoir en aanwezigheid van een fietspad moet de deelnemer op het fietspad lopen.

Artikel 6

Passeren is alleen toegestaan wanneer hierdoor geen andere deelnemers worden gehinderd.

Artikel 7

Deelnemers dienen een reflecterend veiligheidshesje te dragen vanaf een halfuur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopgang. Geadviseerd wordt om hierbij ook een hoofdlamp te dragen.

Artikel 8

Deelnemers houden rekening met medewandelaars en inwoners van het wandelgebied door geluidsproductie te beperken (luisteren naar muziek door gebruik te maken van oordopjes), het stemvolume laag te houden en afval op de posten in de daarvoor bestemde containers te deponeren.

Artikel 9

Deelname aan de verschillende afstanden is mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Kinderen die in 2003, 2004, 2005 of 2006 zijn geboren, mogen meelopen onder begeleiding. Per jeugdige deelnemer is 1 meewandelende, meerderjarige begeleider verplicht. Voor de jeugdige en meewandelende begeleider is het reglement meewandelend begeleider van toepassing.

Artikel 10

Aanwijzingen van politie, Bestuur, verkeersregelaars en aangewezen vrijwilligers van de Z tot Z   dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

Artikel 11

Overtreding van dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Artikel 12

De Stichting  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, verlies of diefstal van bezittingen of elk ander geleden nadeel voor de deelnemers.

Artikel 13

De Stichting heeft het recht om de route, start en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten.

Artikel 14

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Artikel 15

De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie, toe te zien op een adequate voorbereiding op de wandeltocht en zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel.

Artikel 16

AVG; De Stichting Z tot Z registreert gegevens van deelnemers aan de Z tot Z in haar bestand voor de organisatie en goede verloop van de tocht in 2018.

Artikel 17

Met het inschrijven van een Z tot Z afstand verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met het reglement Z tot Z 2018.

Kinderen onder begeleiding / meewandelend begeleider van jeugdige

Kinderen die dit jaar 12, 13, 14 of 15 jaar worden, mogen meelopen met de verschillende afstanden.

Zij schrijven zich in met een meewandelend begeleider.

De meewandelend begeleider moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De begeleider is een meerderjarig persoon.
  • De jeugdige en begeleider melden zich voor de start van de tocht samen en tonen een geldig identiteitsbewijs.
  • Indien de meewandelende begeleider niet de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de jeugdige is, wordt schriftelijke toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger overlegd.
  • De jeugdige en begeleider blijven tijdens de tocht bij elkaar vanaf de start tot de finish.
  • Wanneer de jeugdige vroegtijdig de tocht moet beëindigen, blijft de begeleider bij de jeugdige.